Opći uvjeti za korisnike programa Dobra prilika

1. POJMOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U OPĆIM UVJETIMA

U ovim Općim uvjetima upotrebljavaju se pojmovi koji imaju sljedeće značenje: 

 • Program: Dobra prilika program je kojim Croatia osiguranje d. d. (u daljnjem tekstu: Croatia osiguranje) omogućava svojim klijentima (ugovarateljima osiguranja) pogodnosti u obliku popusta pri kupnji proizvoda ili usluga kod partnera programa (u daljnjem tekstu: Program)
 • Korisnik: klijent Croatia osiguranja koji se registrirao u Program i na kojeg se primjenjuju Opći uvjeti za korisnike programa Dobra prilika
 • Vrijedeća polica osiguranja: pisana isprava o sklopljenom osiguranju u kojoj trajanje osiguranja nije isteklo; istekom police osiguranja istječu i prava na korištenje pogodnosti kod partnera Programa
 • Pristupnica za program: izjava klijenta kojom prihvaća Opće uvjete za korisnike programa Dobra prilika
 • Korisnička kartica: identifikacijska isprava u fizičkom ili digitalnom obliku (u daljnjem tekstu: Kartica) koja glasi na Korisnika, a izdalo ju je Croatia osiguranje
 • Potvrda o autorizaciji: potvrda (pos slip ili digitalni kod) na kojoj je navedena visina popusta — Partner: tvrtka s kojom je Croatia osiguranje sklopilo ugovor o poslovnoj suradnji u Programu.

2. UVJETI ZA UKLJUČIVANJE KLIJENATA U PROGRAM I GRUPE POGODNOSTI

Pravo na registraciju u Program ima Korisnik Croatia osiguranja, fizička osoba koja ima vrijedeću barem jednu policu u navedenim vrstama osiguranja:

 • Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti
 • Kasko brodica i jahti
 • Croatia Imovina
 • Zdravstvena osiguranja
 • Životna osiguranja*

Pogodnosti za korisnike: 

 • Ugodna i sigurna vožnja - popusti na usluge ili proizvode povezane s održavanjem vozila (servis, autodijelovi, popravci, pranje i sl.) i na gorivo.
 • Dom kakav želite - popusti na usluge ili proizvode povezane s potrebama kućanstva (mali kućanski aparati, potrepštine, odjeća, obuća, telefonija i dr.).
 • Aktivan i zdrav život - popusti na usluge ili proizvode povezane sa zdravljem i zdravim načinom života (bazeni, sportska oprema, hoteli, putovanja, ljekarne i dr.).

* Pravo na registraciju imaju fizičke osobe koje imaju ugovorenu jednu od sljedećih polica životnog osiguranja: Štedno osiguranje djece, Krug života – doživotno osiguranje za slučaj smrti, Mješovito (PREMIUM – Osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja s dodatnim osiguranjem za slučaj smrti zbog nesretnog slučaja, EXCLUSIVE – Osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja s jednokratnom uplatom premije, BASIC – Osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja), Riziko PLUS – osiguranje za slučaj smrti, Croatia Senior – osobna renta s određenim trajanjem, Croatia Stipendija – osobna renta s određenim trajanjem.

 

Korisnik kod svih Partnera ostvaruje popuste na usluge i proizvode. Korisnik Programa bit će obaviješten o popisu Partnera i pogodnostima te o visini popusta koje može ostvariti. Korisnik ostvaruje pravo na popuste kod Partnera Programa neograničeni broj puta, osim ako za određenog Partnera nije drugačije navedeno u popisu Partnera. Popusti Partnera ne zbrajaju se s aktualnim popustima i akcijama, osim ako u opisu popusta to nije izričito navedeno. Popusti u autokućama i autocentrima ne odnose se na kupovinu vozila.

 

3. REGISTRACIJA

Ako Korisnik zadovoljava uvjete za uključivanje u Program, može se registrirati na sljedeće načine: 

a) putem mobilne aplikacije Moja Croatia: crosig.hr/moja-croatia-aplikacija/ 

b) putem korisničkog portala Moja Croatia na adresi mojacroatia.crosig.hr 

c) putem internetske stranice www.crosig.hr 

d) kod prodajnog savjetnika Croatia osiguranja. Korisnik registracijom prihvaća ove Opće uvjete i daje suglasnost za uključivanje u Program. Registracija i sudjelovanje u Programu ne naplaćuju se. Registracija Korisnika provodi se samo jednom, a pravo na korištenje pogodnostima ovisi o vrijedećim policama osiguranja koje je Korisnik ugovorio te o njihovu trajanju. Klijent koji se registrirao u Programu ima pravo otkazati korištenje Programom u svakom trenutku. 

 

4. IZDAVANJE KORISNIČKE KARTICE

Izdavatelj Kartice Programa je Croatia osiguranje. Kartica se u digitalnom obliku nalazi u sklopu mobilne aplikacije Moja Croatia i možete se početi koristiti njome odmah ili najkasnije 24 sata po uspješno provedenoj registraciji u Program. Ako je Korisnik zatražio fizičku karticu, ona se Korisniku izdaje besplatno i dostavlja na kućnu adresu u roku do 30 dana od dana registracije. Croatia osiguranje ne odgovara za dostavu Kartice na pogrešnu adresu ako Korisnik prilikom registracije nije naveo točne podatke. Croatia osiguranje ne odgovara za nepreuzetu poštu ako je klijent o njoj obaviješten, a nije preuzeo pošiljku. Kartica se izdaje na neodređeno vrijeme i vrijedi do opoziva Croatia osiguranja. Kartica Programa nije prenosiva i njome se može koristiti isključivo klijent registriran u Programu. Kartica Korisnika ne obvezuje na kupnju te ujedno nije sredstvo plaćanja, već služi kao sredstvo identifikacije za ostvarenje prava na pogodnosti Programa.

 

5. GDJE UPOTREBLJAVATI KORISNIČKU KARTICU PROGRAMA DOBRA PRILIKA

Kartica se upotrebljava na prodajnim mjestima Partnera Programa. Popis Partnera i opis pogodnosti Programa u svakom su trenutku dostupni na mrežnoj stranici Croatia osiguranja www.crosig.hr, a Korisnik se može informirati i putem mobilne aplikacije Moja Croatia, korisničkog portala Moja Croatia (mojacroatia. crosig.hr) te kod djelatnika Croatia osiguranja. Partneri samostalno definiraju trajanje, visinu i vremensko ograničenje upotrebe popusta, vrstu proizvoda i usluga na koje se popust primjenjuje te maksimalni broj upotreba popusta. Za kvalitetu i ispravnost kupljenog proizvoda, odnosno za izvršenje usluga iz Programa pogodnosti, u skladu sa zakonskim propisima, odgovara isključivo Partner.

 

6. KAKO SE UPOTREBLJAVA KORISNIČKA KARTICA?

Korisnik se, radi ostvarivanja pogodnosti iz Programa, na prodajnom mjestu Partnera identificira Karticom u digitalnom ili fizičkom obliku. Korisnik karticu upotrebljava na sljedeći način:

 • Kartica u digitalnom obliku upotrebljava se na dva načina: kod popusta Partnera koji imaju ograničeni iznos popusta, djelatnik Partnera skenirat će karticu u digitalnom obliku radi provjere prava na pogodnost; a kod Partnera koji nemaju ograničeni iznos popusta, potrebno je djelatniku Partnera pokazati kod za popust koji se nalazi uz svaki popust Partnera u mobilnoj aplikaciji Moja Croatia
 • Karticu u fizičkom obliku djelatnik Partnera provući će kroz kroz pos uređaj radi provjere prava na pogodnost. Korisničko pravo na pogodnost ostvaruje se s obzirom na sljedeće uvjete:
 • Autorizacija će se odobriti ako u trenutku korištenja Korisnik ima vrijedeću policu osiguranja jedne od vrsta osiguranja navedenih u tablici iz točke ii
 • Autorizacija će se odbiti ako u trenutku korištenja pogodnostima Korisnik nema vrijedeću policu osiguranja jedne od vrsta osiguranja navedenih u tablici iz točke ii.

 

7. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI VLASNIKA PROGRAMA

Osim u slučaju namjere ili krajnje nepažnje, vlasnik Programa, Croatia osiguranje, ne odgovara za štetu (imovinsku ili neimovinsku) u vezi s:

 • radnjom i/ili propustom zbog kojeg Korisnik nije bio obaviješten o pogodnosti ili je nije mogao ostvariti
 • tehničkim problemima zbog kojih se Korisnik nije mogao koristiti popustima. Vlasnik Programa, Croatia osiguranje, ne odgovara za štetu (imovinsku ili neimovinsku) nastalu:
 • zbog okolnosti iz prethodnog stavka, koje su nastale radnjom i/ili propustom Partnera ili nastalu na lokaciji Partnera Programa
 • zbog kvalitete i/ili ispravnosti kupljenog proizvoda, odnosno za izvršenje usluga Partnera Programa
 • kao posljedica neispunjenja, djelomičnog ispunjenja ili neurednog ispunjenja obveza Partnera Programa. Vlasnik Programa, Croatia osiguranje, ne odgovara za točnost podataka koje je Korisnik naveo u Pristupnici te moguću štetu (imovinsku ili neimovinsku) koja može nastati po toj osnovi.

 

8. KAKO POSTUPITI U SLUČAJU GUBITKA, TEHNIČKE NEISPRAVNOSTI ILI KRAĐE KORISNIČKE KARTICE

Gubitak, tehničku neispravnost ili krađu Kartice Korisnik je dužan prijaviti Croatia osiguranju putem e-pošte info@crosig.hr ili pozivanjem kontaktnog centra. Na zahtjev Korisnika izdat će se nova Kartica bez naknade troškova. Croatia osiguranje ima pravo zatražiti naknadu troškova u slučaju višestrukih zahtjeva za izdavanje nove Kartice od strane istog Korisnika.

 

9. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Izdavatelj, croatia osiguranje d.d., Zagreb, Vatroslava Jagića 33, e-mail: info@crosig.hr, telefon: 01 633 2020, kao voditelj obrade osobnih podataka štiti privatnost Korisnika te obrađuje samo osobne podatke neophodne za korištenje Uslugom. Izdavatelj osobne podatke obrađuje pošteno, zakonito i transparentno te brine o njihovoj točnosti, potpunosti, ažuriranosti i sigurnosti, sukladno uredbi (eu) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća i drugim propisima u vezi sa zaštitom osobnih podataka. Izdavatelj osobne podatke Korisnika prikuplja i dalje obrađuje na temelju registracije Korisnika u program vjernosti Dobra prilika u svrhu provođenja ovog ugovora. Izdavatelj se obvezuje čuvati osobne podatke Korisnika sukladno najvišim primjenjivim standardima, što znači da ih neće obrađivati u drugu svrhu niti ih priopćavati, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima predviđenim primjenjivim propisima, odnosno u svrhe provedbe Programa. Svi su podaci o Korisnicima dostupni prodajnoj mreži Izdavatelja i Partnerima programa radi tehničke realizacije Programa, izrade i distribucije Kartica. Izdavatelj će osobne podatke Korisnika čuvati do ispunjenja svrhe za koju su prikupljeni, a najduže do deaktivacije Programa. U slučaju da je Korisnik dao privolu da se njegovi podaci obrađuju u marketinške svrhe, Izdavatelj će njegove osobne podatke čuvati do povlačenja privole. Korisnik slanjem Pristupnice Izdavatelju potvrđuje da je obaviješten o tome da ima pravo na zaštitu osobnih podataka sukladno uredbi (eu) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća i drugim propisima u vezi sa zaštitom osobnih podataka, a osobito da ima sljedeća prava:

 • pravo na pristup – ima pravo u svakom trenutku kontaktirati Izdavatelja i dobiti potvrdu o tome obrađuju li se njegovi osobni podaci te, ako se ti podaci obrađuju, zatražiti pristup osobnim podacima i informacijama na koje ima pravo u vezi sa zaštitom osobnih podataka. Izdavatelj osigurava Korisniku kopiju osobnih podataka koji se obrađuju, a za sve dodatne kopije koje zatraži, Izdavatelj može naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova. Ako Korisnik podnese zahtjev elektroničkim putem, Izdavatelj će mu dati informacije u uobičajenom elektroničkom obliku (osim ako Korisnik nije zatražio drugačije)
 • pravo na ispravak – ako Izdavatelj obrađuje osobne podatke Korisnika koji su netočni, Korisnik u bilo kojem trenutku može od Izdavatelja tražiti da ih ispravi, a ako su oni nepotpuni, ima ih pravo dopuniti
 • pravo na brisanje – Korisnik ima pravo tražiti od Izdavatelja brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose ako ih je Izdavatelj nezakonito obradio ili ako osobni podaci više nisu nužni u svrhu obrade ili sl. Postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, a o čemu će Izdavatelj detaljno izvijestiti Korisnika u odnosu na svaki pojedini zahtjev
 • pravo na ograničenje obrade – Korisnik može zatražiti od Izdavatelja ograničenje obrade svojih podataka:
  • ako osporava točnost osobnih podataka tijekom razdoblja koje Izdavatelju omogućuje provjeru točnosti tih podataka
  • ako je obrada nezakonita, ali se Korisnik protivi brisanju i umjesto toga traži ograničenje uporabe tih podataka
  • ako podaci Izdavatelju više nisu potrebni za obradu, ali ih Korisnik traži radi postavljanja, ostvarivanja i obrane pravnih zahtjeva • ako je Korisnik uložio prigovor na obradu
 • pravo na prenosivost podataka – Korisnik ima pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje je dao Izdavatelju u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na privoli ili ugovoru i provodi se automatiziranim putem
 • pravo na prigovor – Korisnik u svakom trenutku može uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka ako se obrada temelji na legitimnim interesima Izdavatelja, uključujući izradu profila ili ako Izdavatelj obrađuje podatke Korisnika za potrebe izravnog marketinga
 • pravo na pritužbu – ako smatra da je Izdavatelj obradom osobnih podataka Korisnika prekršio uredbu (eu) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća ili druge propise u vezi sa zaštitom osobnih podataka, Izdavatelj moli Korisnika da se obrati Službeniku za zaštitu osobnih podataka kako bi on pomogao u razjašnjavanju spornih pitanja. Korisnik navedeno može učiniti na sljedeće načine: na adresi Vatroslava Jagića 33, 10 000 Zagreb, putem telefona: 01 6332253 te putem e-pošte: zastitapodataka@crosig.hr. Korisnik svakako ima pravo podnijeti pritužbu nacionalnom nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) ili nadzornom tijelu unutar EU
 • pravo na naknadu štete – ako je pretrpio (ne)imovinsku štetu zbog kršenja relevantnih zakonskih odredbi, Korisnik ima pravo na dobivanje naknade od Izdavatelja ili izvršitelja obrade za pretrpljenu štetu.

Ostvarenje navedenih prava i podnošenje pritužbe Korisnik može zatražiti putem e-maila: info@crosig.hr ili na adresi croatia osiguranje d.d. Vatroslava Jagića 33, 10 000 Zagreb. U slučaju dvojbe, Izdavatelj može zatražiti dodatne informacije radi provjere identiteta Korisnika, a čime štiti prava Korisnika i privatnost. Ako su zahtjevi Korisnika očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestala ponavljanja, Izdavatelj može naplatiti administrativnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtjevu. Davanje osobnih podataka (osim onih prikupljenih temeljem zahtjeva Korisnika) nužan je uvjet za priključenje Programu. Korisnik ima pravo uskratiti davanje tih podataka, ali u tom slučaju Izdavatelj neće biti u mogućnosti pružiti uslugu Programa.

 

10. PRIMJENA OPĆIH UVJETA PROGRAMA

Ovi Opći uvjeti Programa za Korisnike primjenjuju se od 15. lipnja 2016. godine. Croatia osiguranje može u bilo kojem trenutku donijeti odluku o prestanku provođenja Programa, o čemu će Korisnici biti obaviješteni na odgovarajući način.

 

U svakom nam se trenutku možete obratiti na: Kontakt centar: 072 00 1884, info@crosig.hr