Zaštita privatnosti i ostali dokumenti

Informacija o zaštiti osobnih podataka korisnika Croatia osiguranja

Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR (engl. General Data Protection Regulation) uredba je (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. CROATIA osiguranje osobne podatke prikuplja i obrađuje pošteno, zakonito i transparentno te brine o njihovoj točnosti, potpunosti, ažurnosti i sigurnosti.

Što su osobni podaci?

Osobnim podacima smatraju se npr. ime, prezime, OIB, datum rođenja, telefonski broj, e-mail adresa, poštanska adresa ili bilo koja druga informacija koja se odnosi na Vas osobno, odnosno koja se može smatrati osobnim podatkom.

Što su privole?

Privola je dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja korisnika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega/nju odnose, a za točno određenu svrhu. Privola se može dati i uskratiti u svakom trenutku. Privola nije nužna za sve obrade podataka.

Prava korisnika i kontakt

Prava korisnika propisana Uredbom su: pravo na pristup, na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor, pravo na povlačenje privole i pravo na naknadu štete.
Korisnici ostvarenje svojih prava mogu zatražiti putem portala Moja Croatia, e-maila: info@crosig.hr, zastitapodataka@crosig.hr, telefonom na broj: 072 00 1884 ili na adresu CROATIA osiguranje d.d., Kontakt centar, Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb.