Pritužbe i prigovori zainteresiranih osoba

CROATIA osiguranje d.d. ima za cilj društveno odgovorno, zakonito poslovanje te njegovanje kvalitetnog poslovnog odnosa s klijentima. Posebnu pozornost poklanjamo komunikaciji s Vama te su nam mišljenja, primjedbe i upiti vrijedan izvor informacija i poticaj za stalno unapređenje odnosa s Vama.

Zainteresiranim osobama smatraju se:

 • potrošači, odnosno svaka fizička osoba koja ima prava i obveze po ugovoru o osiguranju iz vrste osiguranja kako je propisano Zakonom o osiguranju te korisnik usluga distribucije osiguranja i/ili reosiguranja;
 • pravna osoba koja ima prava i obveze po ugovoru o osiguranju iz vrste osiguranja kako je propisano Zakonom o osiguranju i koja je korisnik usluga distribucije osiguranja i/ili reosiguranja i distribucije osiguranja;
 • stranka (svaka fizička osoba-potrošač ili pravna osoba koja odabire i ima namjeru izravno ili neizravno sklopiti ugovor o osiguranju s Društvom);
 • predstavnik grupe potrošača odnosno udruge za zaštitu potrošača,
 • imaju pravo podnijeti pritužbu Croatia osiguranju d.d. (Društvo) odnosno prigovor potrošača* u provedbi postupka posredovanja kod pružanja usluga kreditnog posredovanja te
 • oštećenik u postupku rješavanja odštetnih zahtjeva iz izvan ugovorne odgovornosti za štetu, ima pravo podnijeti prigovor Društvu.

Pritužba je izjava nezadovoljstva upućena Društvu za osiguranje od strane zainteresirane osobe, a odnosi se na pružanje usluga osiguranja odnosno izvršenja obveza iz ugovora o osiguranju i može biti podnesena zbog:

 • postupanja Društva odnosno osobe koja za Društvo obavlja poslove zastupanja u osiguranju;
 • Odluke Društva u vezi s ugovorom o osiguranju ili izvršenjem ugovora o osiguranju;
 • postupanja Društva u vezi s rješavanjem zahtjeva iz ugovora o osiguranju.

Prigovor je izjava nezadovoljstva oštećenika u postupku rješavanja odštetnih zahtjeva iz izvan ugovorne odgovornosti za štetu.

*Pod prigovorom potrošača u postupku kreditnog posredovanja podrazumijeva se pisani prigovor kako je propisan Zakonom o zaštiti potrošača.

Način podnošenja pritužbe/prigovora:

 • Elektroničkom poštom na: prituzbe@crosig.hr
 • Poštom na adresu: Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb
 • Pozivom na broj: 072 00 1884
 • Telefaxom na broj: +385 1 6332 020
 • Osobno u poslovnici Društva uz popunjenu Izjavu nezadovoljstva ili davanjem usmene izjave na zapisnik
 • Putem aktivnih društvenih mreža Društva
 • Popunjavanjem web forme ispod ovog teksta

Pritužba ili prigovor treba sadržavati:

 • Ime, prezime i adresu podnositelja pritužbe koji je fizička osoba ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno tvrtku, sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe koji je pravna osoba;
 • Razloge pritužbe i zahtjeve podnositelja pritužbe;
 • Dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužba podnosi kao i prijedloge za izvođenje dokaza;
 • Datum podnošenja pritužbe i potpis podnositelja pritužbe odnosno osobe koja ga zastupa;
 • Punomoć za zastupanje, kada je pritužba podnesena po punomoćniku.

Rok za odgovor na pritužbu/prigovor

 • Na Vašu pritužbu/prigovor odgovorit ćemo u pisanom obliku najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka pritužbe/prigovora, a iznimno, kada se odgovor ne može dati unutar roka, obavijestit ćemo Vas i naznačiti kada će istraga vjerojatno biti dovršena i kada će biti odgovoreno na pritužbu/prigovor.

Ako zainteresirane osobe smatraju da Croatia osiguranje d.d. ne postupa u skladu sa svojim obvezama, mogu se obratiti dalje institucijama i tijelima koje navodimo u odgovoru na pritužbu/prigovor kao pravni lijek te pokušati mirno riješiti nastalu situaciju.

Platforma za internetsko rješavanje sporova (ORS)

Uredba (EU) br. 524/2013 od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova primjenjuje se na izvansudsko rješavanje sporova vezanih uz ugovorne obveze koje proizlaze iz ugovora o online prodaji ili uslugama između potrošača s prebivalištem u EU i trgovaca s poslovnim nastanom u EU, posredstvom subjekta za alternativno rješavanje sporova u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive 2013/11/EU od 21. svibnja 2013. o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, a što uključuje i korištenje platforme za ORS. Platformi za ORS možete pristupiti ovdje.

Podnesite pritužbu

Priložite dokument

*Ograničena veličina dokumenta je 8 MB

Slanjem upita potvrđujete da ste u Informaciji o zaštiti osobnih podataka upoznati o njihovoj pohrani, čuvanju i obradi, te svojim ostalim pravima vezanima uz zaštitu osobnih podataka.