Pravila nagradne igre Dobra prilika

Temeljem članka 3. st. 1. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/2010), trgovačko društvo CROATIA osiguranje d.d., Zagreb, Vatroslava Jagića 33 , OIB 26187994862 (u daljnjem tekstu: Priređivač / CO) dana 16. veljače 2022. godine donosi sljedeća

 

P R A V I L A

Nagradne igre «Dobra prilika»

 

Uvodne odredbe

Članak 1.

Priređivač priređuje nagradnu igru pod nazivom „Dobra prilika“  (u daljnjem tekstu: Nagradna igra).

 

 

Uvjeti sudjelovanja

Članak 2.

Svrha Nagradne igre je promoviranje programa pogodnosti Dobra prilika za klijente CROATIA osiguranja d.d.

 

Članak 3.

Nagradna igra provodit će se u razdoblju od 14. ožujka 2022. godine do 04. svibnja 2022. godine, te će biti podijeljena u 3 (tri) nagradna kola, svako kolo u trajanju od 3 (slovima: tri) dana.

 

Za vrijeme trajanja Nagradne igre izvršit će se ukupno 3 (tri) izvlačenja nagrada.

 

 

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe, korisnici programa Dobra prilika.  Korisnik programa Dobra prilika je klijent CROATIA osiguranja koji se registrirao u program Dobra prilika i na kojeg se primjenjuju Opći uvjeti za korisnike programa Dobra prilika (u daljnjem tekstu: Sudionik).  

 

Kako bi ostvario mogućnost osvajanja nagrade u Nagradnoj igri, Sudionik treba u razdoblju trajanja Nagradne igre u bilo kojem od 3 (tri) kola putem mobilne aplikacije Moja Croatia sudjelovati u kvizu znanja i točno odgovoriti na dva pitanja u vezi s programom Dobra prilika. Nakon što Sudionik točno odgovori na dva pitanja u kvizu znanja u mobilnoj aplikaciji Moja Croatia, dobit će vizualnu potvrdu o sudjelovanju u Nagradnoj igri u mobilnoj aplikaciji Moja Croatia.

 

Korisnici Dobre prilike će o Nagradnoj igri biti obaviješteni putem newslettera koji će primiti putem kontakata: e-maila, sms-a, Vibera ili push poruke putem mobilne aplikacije Moja Croatia.

 

Sudionik ima pravo sudjelovati u svakom od 3 (tri) kola Nagradne igre.

 

 

Članak 5.

U Nagradnoj igri ne mogu sudjelovati radnici Priređivača te članovi njegove uže obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća).

 

Nagradni fond

Članak 6.

Ukupni vrijednost fonda Nagradne igre iznosi 30.000,00 kn (slovima: trideset tisuća kuna) i sastoji se od sljedećih nagrada koje Sudionik ima priliku osvojiti u za to predviđenim razdobljima (kolima):

 

1.       Kolo - održava se od 14.03.2022. do 16.03.2022.:

 

10 x Magic Baby poklon bon, pojedinačne  vrijednosti 1.000,00 kn (slovima: tisuću kuna).

Ukupna vrijednost svih nagrada 1. kola je 10.000,00 kn (slovima: deset tisuća kuna).

 

2.       Kolo - održava se 04.04.2022. do 06.04.2022.:

 

10 x Varteks poklon bon, pojedinačne  vrijednosti 1.000,00 kn (slovima: tisuću kuna).

Ukupna vrijednost svih nagrada 2. kola je 10.000,00 kn (slovima: deset tisuća kuna).

 

3.      Kolo - održava se 02.05.2022. od 04.05.2022.:

 

10 x Ghetaldus poklon bon, pojedinačne  vrijednosti 1.000,00 kn (slovima: tisuću kuna).

Ukupna vrijednost svih nagrada3. kola je 10.000,00 kn (slovima: deset tisuća kuna).

 

Način izvlačenja nagrada

Članak 7.

Izvlačenje dobitnika provest će se slučajnim odabirom iz liste Sudionika koji su odigrali kviz u mobilnoj aplikaciji Moja Croatia te time stekli pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri, a prema kriterijima iz čl. 4. ovih Pravila. Izvlačenje dobitnika bit će kompjutersko, putem web servisa www.random.org.  U slučaju da izvučeni dobitnik nije zadovoljio uvjete iz čl. 4. ovih Pravila bit će izvučen drugi dobitnik. Tijekom izvlačenja dobitnika izradit će se zapisnik koji će sadržavati ime i prezime, adresu prebivališta, OIB, e-mail adresu i broj telefona svih dobitnika.

 

Članak 8.

Svaki Sudionik Nagradne igre može biti dobitnikom samo jedne nagrade iz ukupnog fonda nagrada.

 

Članak 9.

Dobitnici nagrada nemaju pravo tražiti zamjenu nagrade za neku drugu vrstu nagrade niti isplatu novčane protuvrijednosti osvojene nagrade.

 

Članak 10.

Priređivač snosi troškove nabave nagrada iz nagradnog fonda.

 

Vrijeme i mjesto izvlačenja nagrada

 

Članak 11.

Izvlačenje nagrada navedenih u čl. 6 Pravila održat će se u sljedećim terminima:

 

1.       18.03.2022. godine u 11 sati, za 1. kolo Nagradne igre koje se održava od 14.03.2022. do 16.03.2022.

2.       08.04.2022. godine u 11 sati, za 2. kolo Nagradne igre koje se održava od 04.04.2022. do 06.04.2022.

3.       06.05.2021. godine u 11 sati,  za 3. kolo Nagradne igre koje se održava od 02.05.2022. od 04.05.2022.

 

Mjesto izvlačenja nagrada odvijat će se u prostorijama Priređivača, Poslovni centar Adris, Zagreb, Vatroslava Jagića 33.

 

Kompjutorsko izvlačenje nagrada će nadgledati tročlano povjerenstvo koje će sačinjavati tri predstavnika Priređivača.

 

 

Članak 12.

Imena dobitnika bit će objavljena na web stranici Priređivača www.crosig.hr, u roku od 3 (tri) dana nakon svakog izvršenog izvlačenja u tri kola Nagradne igre.

 

Dobitnici nagrada bit će obaviješteni elektroničkom poštom ili telefonskim pozivom o načinu preuzimanja nagrada u roku od 3 (tri) dana nakon svakog izvršenog izvlačenja u tri kola Nagradne igre.

 

Članak 13.

Priređivač je dužan u roku od 15 (petnaest) dana od dana svakog izvršenog izvlačenja nagrada preporučenom poštom poslati dobitnicima nagradu iz čl. 6. ovih Pravila. Ako se  preporučena pošiljka vrati pošiljatelju odnosno Priređivaču s napomenom „Obaviješten, nije podigao pošiljku“, za potrebe ove Nagradne igre smatrat će se da dobitnik nagrade istu nije preuzeo te u tom slučaju u roku od 1 (slovima: jednog) mjeseca od dana izvlačenja nagrade dobitnik nagrade mora podnijeti pisani zahtjev na e-mail adresu dobra.prilika@crosig.hr u kojem traži ponovno slanje pošiljke, odnosno nagrade. Zahtjev za ponovnim slanjem pošiljke Sudionik Nagradne igre može podnijeti samo jednom.

 

Priređivač je dužan popis nepreuzetih nagrada dostaviti Ministarstvu financija, provesti javnu prodaju istih sukladno odredbama Općeg poreznog zakona, te tako dobiveni novac uplatiti u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske.

 

Članak 14.

Sve obveze Priređivača prema dobitnicima nagrada prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika ili po njemu ovlaštene osobe.

 

Članak 15.

U slučaju da se u Nagradnu igru uključi manje Sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, Priređivač će podijeliti onoliko nagrada koliko je Sudionika sudjelovalo u Nagradnoj igri. Nepodijeljene nagrade će se prodati na javnom natječaju, a sredstva prikupljena od prodaje bit će uplaćena  u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske.

 

Članak 16.

Nagradna igra može se otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti koje Priređivač nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o otkazu, prekidu ili mirovanju Nagradne igre biti obaviješteni putem internetskih stranica Priređivača Nagradne igre.

 

Članak 17.

Sudionik koji sudjeluje u Nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što budu objavljena na internetskoj stranici Priređivača www.crosig.hr.

 

Članak 18.

Priređivač se obvezuje 5% (slovima: pet posto) od utvrđene ukupne vrijednosti fonda Nagradne igre uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

 

 

 

 

Članak 19.

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika Nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

Za Pravila Nagradne igre pribavljena je suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske:

 

KLASA:  UP/I-460-02/22-01/74

URBROJ: 513-07-21-01-22-2                    

 

 

Priređivač

CROATIA osiguranje d.d.