Pravila nagradne igre

Temeljem članka 3. st. 1. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/2010), trgovačko društvo CROATIA osiguranje d.d., Zagreb, Vatroslava Jagića 33, OIB: 26187994862 (u daljnjem tekstu: Priređivač) dana 29. veljače, 2024. godine donosi sljedeća

 

P R A V I L A

Nagradne igre «Moja Croatia nagrađuje»

 

Uvodne odredbe

Članak 1.

Priređivač priređuje nagradnu igru pod nazivom „Moja Croatia nagrađuje“  (u daljnjem tekstu: Nagradna igra).

 

Uvjeti sudjelovanja

Članak 2.

Svrha Nagradne igre je promoviranje mobilne aplikacije Moja Croatia i nagrađivanje povjerenja za klijente Priređivača.

 

Članak 3.

Nagradna igra provodit će se u razdoblju od 15. ožujka 2024. do 22. ožujka 2024. godine. Za vrijeme trajanja Nagradne igre izvršit će se 1 (jedno) izvlačenje nagrada na dan 25. ožujka 2024. godine.

 

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri ostvaruju sve fizičke osobe koje su klijenti  Priređivača i koje se u razdoblju trajanja Nagradne igre (zaključno do 22. ožujka 2024. god.) u mobilnoj aplikaciji Moja Croatia dostupnoj na poveznici https://crosig.hr/moja-croatia-aplikacija/ prijave za sudjelovanje u Nagradnoj igri (u daljnjem tekstu: Sudionik).  

Kako bi ostvario mogućnost osvajanja nagrade u Nagradnoj igri, Sudionik treba u razdoblju trajanja Nagradne igre putem mobilne aplikacije Moja Croatia sudjelovati u kvizu znanja točno odgovoriti na sva pitanja. Nakon što Sudionik točno odgovori na sva pitanja u kvizu znanja u mobilnoj aplikaciji Moja Croatia, dobit će vizualnu potvrdu o sudjelovanju u Nagradnoj igri u mobilnoj aplikaciji Moja Croatia i pravo na sudjelovanje u izvlačenju nagrada.

Korisnici Moja Croatia mobilne aplikacije će o Nagradnoj igri biti obaviješteni putem newslettera koji će primiti putem kontakata: e-maila, Vibera ili push poruke putem mobilne aplikacije Moja Croatia.

 

Članak 5.

U Nagradnoj igri ne mogu sudjelovati radnici Priređivača te članovi njegove uže obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća).

 

Nagradni fond

Članak 6.

Ukupna vrijednost fonda Nagradne igre iznosi 4.554,13 EUR.

 

U izvlačenju nagrada, koje Sudionik ima priliku osvojiti na izvlačenju 25. ožujka 2024. god. kako je određeno ovim Pravilima, Sudionik može osvojiti sljedeće nagrade:

  • 2 x Philips pročišćivač zraka AC2958/53, svaki u vrijednosti od 428,565 EUR, ukupne vrijednosti 857,13 EUR
  • 3 x Philips friteza HD9880/90, svaka u vrijednosti od 399,00 EUR, ukupne vrijednosti 1.197,00 EUR
  • 25 x Konzum poklon kartica u iznosu od 100,00 EUR, svaka u vrijednosti 100,00 EUR, ukupne vrijednosti 2.500,00 EUR

 
Način izvlačenja nagrada

Članak 7.

Izvlačenje dobitnika provest će se slučajnim odabirom iz liste Sudionika koji su odigrali kviz u mobilnoj aplikaciji Moja Croatia u razdoblju trajanja Nagradne igre, te time stekli pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri, a prema kriterijima iz čl. 4. ovih Pravila.

Izvlačenje dobitnika bit će kompjutersko, putem web servisa www.random.org.  U slučaju da izvučeni dobitnik nije zadovoljio uvjete iz čl. 4. ovih Pravila bit će izvučen drugi dobitnik. Tijekom izvlačenja dobitnika izradit će se zapisnik koji će sadržavati ime i prezime, adresu prebivališta dobitnika.

 

Članak 8.

Svaki Sudionik Nagradne igre može biti dobitnikom samo jedne nagrade iz ukupnog fonda nagrada.

 

Članak 9.

Dobitnici nagrada nemaju pravo tražiti zamjenu nagrade za neku drugu vrstu nagrade niti isplatu novčane protuvrijednosti osvojene nagrade.

Priređivač snosi troškove nabave nagrada iz nagradnog fonda.

 

Vrijeme i mjesto izvlačenja nagrada

Članak 10.

Izvlačenje nagrada navedenih u čl. 6. Pravila održat će se u sljedećem terminu:

  • 25.03.2024. godine u 13:00h, za kviz znanja Nagradne igre koja se održava od 15.03.2024. do 22.03.2024.

Mjesto izvlačenja nagrada bit će u prostorijama Priređivača, Poslovni centar Adris, Zagreb, Vatroslava Jagića 33.

Kompjutorsko izvlačenje nagrada nadgledat će povjerenstvo koje čine 3 (tri) predstavnika Priređivača.

 

Članak 11.

Imena dobitnika bit će objavljena u mobilnoj aplikaciji Moja Croatia te na web stranici www.crosig.hr, u roku od 3 (tri) dana nakon izvršenog izvlačenja nagrada dana 25.03.2024. godine. Podaci se obrađuju u Republici Hrvatskoj, a prikupljeni osobni podaci će biti izbrisani po ispunjenju svrhe i podaci će biti izbrisani mjesec dana nakon dana izvlačenja dobitnika i u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Dobitnici nagrada bit će elektroničkom poštom i direktnom porukom u mobilnoj aplikaciji Moja Croatia obaviješteni o načinu preuzimanja nagrada u roku od 10 (deset) dana nakon izvršenog izvlačenja nagrada.

 

Članak 12.

Priređivač je dužan u roku od 30 (trideset) dana od dana izvršenog izvlačenja i preporučenom poštom poslati dobitnicima nagrada nagradu iz čl. 6. na adresu koju je Sudionik, koji je dobitnik nagrade, odredio prilikom komunikacije s radnicima Priređivača, kao točnu adresu na kojoj je u mogućnosti preuzeti nagradu.

Ako se  preporučena pošiljka vrati pošiljatelju odnosno Priređivaču s napomenom „Obaviješten, nije podigao pošiljku“, za potrebe ove Nagradne igre smatrat će se da dobitnik nagrade istu nije preuzeo te u tom slučaju u roku od 2 (dva) mjeseca od dana izvlačenja nagrade mora podnijeti pisani zahtjev na e-mail adresu info@crosig.hr u kojem traži ponovno slanje pošiljke, odnosno nagrade. Zahtjev za ponovnim slanjem pošiljke Sudionik Nagradne igre može podnijeti samo jednom.

Priređivač je dužan popis nepreuzetih nagrada dostaviti Ministarstvu financija te provesti javnu prodaju istih sukladno odredbama Općeg poreznog zakona, te tako dobiveni novac uplatiti u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske.

 

Članak 13.

Sve obveze Priređivača prema dobitnicima nagrada prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika ili po njemu ovlaštene osobe.

 

Članak 14.

U slučaju da se u Nagradnu igru uključi manje Sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, Priređivač će podijeliti onoliko nagrada koliko je Sudionika sudjelovalo u Nagradnoj igri. Nepodijeljene nagrade će se prodati na javnom natječaju, a sredstva prikupljena od prodaje bit će uplaćena  u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske.

 

Članak 15.

Nagradna igra može se otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti koje Priređivač nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o otkazu, prekidu ili mirovanju Nagradne igre biti obaviješteni putem internetske stranice Priređivača Nagradne igre.

 

Članak 16.

Sudionik koji sudjeluje u Nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što budu objavljena putem mobilne aplikacije Moja Croatia.

 

Članak 17.

Priređivač se obvezuje 5% (pet posto) od utvrđene ukupne vrijednosti fonda Nagradne igre uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

 

Članak 18.

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika Nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

Za Pravila Nagradne igre pribavljena je suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske:

KLASA: UP/I-460-02/24-01/84

URBROJ: 513-07-21-01-24-2

 

Priređivač

CROATIA osiguranje d.d.